TOPLAM
TESLİMAT
TOPLAM
TASARRUF
SAHİBİ

İş Ortağı ve Tedarikçi Aydınlatma Metni

İŞ ORTAĞI VE TEDARİKÇİ VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BİREVİM A.Ş. (‘’BİREVİM’’ veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan iş ortaklığı faaliyetlerinden, mal veya hizmet tedarik süreçlerinden, internet ortamı, uygulama, fiziksel formlar, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte, iş ortaklığı süreçlerinin planlanması ve yönetimi ile mal ve hizmet tedarik süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.
Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifası (iş ortaklığı sözleşmesi, mal veya hizmet tedarik süreçleri, muhtelif hizmet sağlama süreçleri), hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, zorunlu eğitimlerin yönetilmesi veya iş sağlığı/güvenliği kurallarına etkinlik alanında riayet edildiğinin takibi), veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması) hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

3. Kişisel Verileri İşleme Amaçları
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş ortaklığı süreçlerinin niteliği, mal ve hizmet temin süreçlerinin gereklilikleri, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetimi gibi süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, topluluk şirketleriyle, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla özel iş ortaklığımızın olduğu şirket ve hissedarlarıyla; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için [email protected] ile iletişime geçebilir veya www.birevim.com/kvkk/ adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

Circle