TOPLAM
TESLİMAT
TOPLAM
TASARRUF
SAHİBİ

Tasarruf Sahibi Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BİREVİM A.Ş. (‘’BİREVİM’’ veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan siz müşterilerimizden, sizinle aramızdaki sözleşme ilişkisinden, internet şubemizden, mobil uygulamalarımızdan, e-posta, posta, faks, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve sizinle aramızdaki ilişkinin icrası ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun temini amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örneğin, sözleşme kuruluş aşamasında kimlik bilgilerinizin, iletişim ve ilgili verilerinizin işlenmesi)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması (örneğin, teminat süreçlerinde kefalet verilerinin işlenmesi ve sigorta süreçlerinin yönetilmesi ve planlanması, bilgi güvenliğinin temini, hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, dava zamanaşımı süresi boyunca gerekli olabilecek kişisel verilerin saklanması)
 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (örneğin, Kanun ve 5651 sayılı Kanun kapsamında işlem kayıtlarının tutulması)
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (mali, vergisel ve benzeri yükümlülüklerin ifası sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesi, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi)
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz doğrultusunda zorunlu olması (örneğin, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Şirket’in birleşme, bölünme ve devralma gibi süreçlerinde yapılması gereken incelemelerde ödeme kayıtları kişisel verilerinizi içerebilecek belgelerin ilgili taraflara/kurumlara sunulması)
 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (örneğin, profilleme, analiz, pazarlama ve reklam amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesi)
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, sizlerle sözleşme ilişkisi kurmamız ve bu sözleşme sürecinin tüm safhalarını yönetmemiz, uçtan uca pazarlama süreçlerini planlamamız ve icra etmemiz, bilgi güvenliğini ve hukuki işlem güvenliğini sağlamamız ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz başta olmak üzere, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasındaki işlemlerinizde işlem güvenliğinin sağlanması, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması, bilişim altyapısının kurulması ve işletilmesi, fiziksel güvenlik ve siber güvenliğin sağlanması, internet şubesinin güvenliğinin sağlanması, işlem güvenliğinin sağlanması ve bu amaçla IP, MAC adresi ve benzeri verilerin ve log kayıtlarının işlenmesi [kimlik, iletişim, finansal, müşteri, müşteri işlem verileri, görsel, işitsel veriler, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi [kimlik verileri, iletişim verileri, finansal veriler, müşteri verileri, müşteri işlem verileri, görsel veriler, işitsel veriler, sağlık verileri, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi: 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere iş süreçlerinde hukuki kurallara uygunluğun sağlanması, faaliyetlerimizin iç prosedürler ve ilgili düzenlemelere uygun olarak yürütülmesinin temini, faaliyetlerin planlanması ve icrası [kimlik, iletişim, finansal, müşteri, müşteri işlem, görsel, işitsel, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: tarafınızca yapılacak olan ürün/hizmet satışı sırasında finans ve muhasebe süreçlerinin bu bilgilere dayanılarak yürütülmesi, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi [kimlik, iletişim, finansal, müşteri, müşteri işlem verileri]
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi: müşteri ilişkileri kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetlere güveninizin artırılması [kimlik, iletişim, müşteri, müşteri işlem, finans, pazarlama verileri]
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin tamamlanması, noterler, adli ve idari makamlarla süreçlerin yönetilmesi [kimlik, iletişim, finansal, müşteri, müşteri işlem, görsel, işitsel, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: gerektiği hallerde, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda tarafınızla iletişime geçilmesi, sözleşmenize ilişkin bilgi verilmesi, ödeme hatırlatmalarının yapılması, sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası [kimlik, iletişim, müşteri, müşteri işlem, finans verileri]
 • İstatistiksel Değerlendirmeler ve Pazar Araştırmaları Yapılması: tüm iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeni pazarlara yönelik araştırmalar yapılması [iletişim, müşteri, müşteri işlem, finansal, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: tarafımızca ürün/hizmet satışı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması, şube çalışanlarının müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel müşteri kayıtlarının açılması, şube ve çalışan performansının ölçümlenmesi ve hizmet sağlama süreçlerinin planlanması [kimlik, finansal, müşteri, müşteri işlem, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi: sizlerden alacağımız geri bildirimlere göre süreçlerimizin analizi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi [kimlik, iletişim, müşteri, müşteri işlem verileri]
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: kişisel verilerinizin online satış, teknik destek ve yönetim süreçlerinde kullanılması [kimlik, iletişim, finansal, müşteri, müşteri işlem, işitsel, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: tarafınıza sunulan ürün ve hizmetler konusunda ilişkilerimizin yönetilmesi, taleplerinizin karşılanması ve geri dönüş sağlanması [kimlik, iletişim, müşteri]
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında tarafınız bilgileri kullanılarak müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için aktivitelerin yürütülmesi, müşteri deneyimini arttırmak amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi aktivitelerinin yapılması [kimlik, iletişim, müşteri, müşteri işlem, finansal, işitsel, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi: Sözleşme öncesi ve sözleşme sırasında düzenlenecek organizasyon ve etkinliklerin planlanması ve icrası bağlamında kişisel verilerinizin işlenmesi [kimlik, iletişim, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar verileri]
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, profilleme, analiz, pazarlama ve reklam süreçlerinin yürütülmesi [kimlik, iletişim, müşteri, müşteri işlem verileri]
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: sözleşme ilişkisinin kurulması aşamasında gerekli hukuki, teknik ve finansal risklerin tespiti ve yönetilmesi, risk yönetiminin sağlanması, finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi, işlemlere ilişkin nicel bilgiler üzerinden ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, başvurularının değerlendirilmesi amacıyla gerekli kredi sorgulamaların yapılması [kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, pazarlama, görsel-işitsel veriler]
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: Ürün ve hizmetlere ilişkin iş ortakları, tedarikçiler ve diğer paydaşlara ilişkin süreçlerin yürütülmesi [kimlik, iletişim, finansal veriler, müşteri, müşteri işlem, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza ürün hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi [kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, risk yönetimi, pazarlama]
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini: bilgi güvenliği, fiziksel güvenlik, hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi [kimlik, iletişim, müşteri, müşteri işlem, risk yönetimi, finans, fiziksel mekân güvenliği, lokasyon, görsel-işitsel, işlem güvenliği verileri]]
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması [kimlik, iletişim, finansal, müşteri, müşteri işlem, görsel, işitsel, talep/şikâyet/itibar yönetimi verileri]

amaçları kapsamında işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak;

 • Sözleşme ve sıra tespit süreçlerinde noterlerle
 • Sıra tespiti süreçlerinde organizasyon ve etkinlik alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması için çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla
 • Değerleme süreçlerinde gayrimenkul değerleme iş ortakları, araç ekspertiz uzmanlarıyla
 • Gayrimenkuller için DASK ve araçlar için trafik sigortası ve KASKO yapılması için sigorta şirketleri ve acenteleriyle
 • Sözleşme veya alacağın devri işlemlerinin veya finansman sağlanması kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin yapılması amaçlarıyla bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde rol alan taraflarla
 • Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle
 • Müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura iş ortağıyla; fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılabilmesi amacıyla kargo ve kurye firmalarıyla
 • Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileriyle
 • Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla ilgili hizmet sağlayıcı ve iş ortağıyla
 • Profilleme, analiz, sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi, pazarlama ve reklam amaçlarıyla bu alanda hizmet sunan iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla
 • İletilerin yönetilmesi için ileti yönetim sistemi (İYS) kayıt bağlamında Ticaret Bakanlığı ve yetkilendirdiği şirketle ve ileti gönderimi için yetkili ticari ileti altyapı sağlayıcıyla

Ayrıca, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, pazarlama süreçlerinin yönetilmesi ve potansiyel müşterilerin tespiti amacıyla ilgili iş ortaklarımızla, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilerle, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve dava/icra takibi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla avukatlarla ve diğer danışmanlarla, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, tüm süreçlerde hissedarlarımızla, risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için [email protected] ile iletişime geçebilir veya www.birevim.com/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

AYDINLATMA TEYİDİ

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, metnin bana ayrıca erişilebilir kılındığını, kişisel verilerimin işlenmesi, aktarılması ve ilgili tüm süreçlere ilişkin gereğince bilgilendirildiğimi beyan ederim.

İsim / Soy isim     :
Tarih :
İmza :

 

AÇIK RIZA

Kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere işlenmesine rıza veriyorum.

İsim / Soy isim     :
Tarih :
İmza :

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İLİŞKİN TAAHÜTNAME

Kefil olarak belirtiğim veya muvafakati hukuken gerekli olan eşimin, yakınlarımın veya müşteri ilişkisinin kurulması için bilgisi talep edilen diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin Şirketiniz tarafından işlenmesine ve kendileriyle iletişime geçilebileceğine yönelik gerekli bilgilendirmenin ilgili kişilere tarafımca yapıldığını ve muvafakatlerinin alındığını taahhüt ederim.

İsim / Soy isim     :
Tarih :
İmza :
Circle